Kaupskilmálar Snjallverslunar

  • Almenn ákvæði

Skilmálar þessir gilda um viðskipti með vöru og þjónustu í Snjallverslun Krónunnar (hér eftir nefnd „Snjallverslun“).

Með því að nota Snjallverslunina og leggja inn pöntun á vörum eða þjónustu samþykkja kaupendur skilmála þessa. Skilmálar þessir og aðrar upplýsingar í Snjallverslun eru einungis veittar á íslensku.

Skilmálar þessir gilda um viðskipti kaupanda og seljanda á vörum og þjónustu í gegnum Snjallverslunina. Ef ákvæði laga um neytendakaup nr. 48/2003 eða laga um þjónustukaup nr. 42/2000 eru kaupanda sem neytanda, sbr. 3. mgr. 1. gr. laga nr. 48/2003, hagstæðari en ákvæði þessara skilmála skulu þau gilda framar ósamrýmanlegum ákvæðum skilmálanna. Sé kaupandi ekki neytandi gildir framangreint ekki. Skilmálum þessum til fyllingar gilda að öðru leyti ákvæði laga um lausafjárkaup nr. 50/2000 þar sem ákvæðum þessara skilmála sleppir.

Kaupendur eru beðnir um að lesa skilmála þessa vandlega áður en gengið er frá pöntun í Snjallverslun. Hér eru gefnar upplýsingar um seljanda, hvernig hafa má samband almennt og vegna kvartana, hvernig viðskiptin ganga fyrir sig, um afhendingu vara, breytingu á pöntunum og önnur mikilvæg atriði.

2. Um seljanda og kaupanda

Seljandi í Snjallverslun Krónunnar er Krónan ehf., kt. 711298-2239 með skrifstofu að Dalvegi 10-14, 201 Kópavogi (hér eftir „Krónan“). Skráð virðisaukaskattsnúmer Krónunnar er 62065.

Kaupandi er sá aðili sem stofnar aðgang í Snjallverslun, leggur inn pöntun og er skráður kaupandi á reikningi.

3. Þjónusta og upplýsingar

Upplýsingum og athugasemdum í tengslum við Snjallverslun og pantanir má koma á framfæri með tölvupósti á kronan@kronan.is. Kaupandi getur einnig leitað í verslanir Krónunnar eða hringt í síma 585 7000.

4. Pöntun og samningsgerð

Þegar kaupandi hefur staðfest pöntun í Snjallverslun er honum birt staðfesting þess efnis og er hún þá skuldbindandi fyrir kaupanda og seljanda með þeim frávikum sem í skilmálum þessum greinir.

Í Snjallverslun er kaupanda boðið að velja afhendingarmáta vöru annað hvort með því að sækja vörurnar í eina af þeim verslunum Krónunnar sem í boði eru í á hverjum tíma. eða fá vörurnar sendar á afhendingarstað innan höfuðborgarsvæðisins.

Þá skal kaupandi velja fyrirkomulag greiðslu í Snjallverslun við pöntun, sjá upplýsingar um greiðslu í 6. gr.

Seljandi birtir kaupanda rafræna staðfestingu þegar pöntun hefur verið staðfest og tekin hefur verið frá heimild á greiðslukorti kaupanda sbr. 6. gr. Einnig er í boði að fá staðfestingu á pöntun afhenda með tölvupósti sé netfang kaupanda skráð. Pöntun telst móttekin þegar kaupandi hefur aðgang að henni. Þegar staðfesting pöntunar er birt kaupanda er kominn á rafrænn samningur með aðilum um viðskiptin.

Kaupandi getur hætt við kaup og ógilt pöntun eftir að staðfesting pöntunar hefur borist, og tekin hefur verið frá heimild á greiðslukorti kaupanda sbr. 6. gr., en réttur kaupanda til að hætta við kaup fellur niður þegar samantekt á vörum hefst í verslun eða vöruhúsi seljanda. Kaupandi getur fylgst með stöðu pöntunar í Snjallverslun.

Seljandi áskilur sér rétt til þess að breyta pöntun kaupanda með því að skipta út uppseldri vöru fyrir aðra sambærilega vöru. Framangreint gildir þrátt fyrir að kaupanda hafi verið send staðfesting á pöntun. Ef seljandi breytir pöntun með framangreindum hætti greiðir kaupandi einungis fyrir ódýrari vöruna. Til dæmis ef pantaður var tómatur í lausu sem reynist uppseldur og skipt er út fyrir lífrænan tómat greiðir kaupandi fyrir tómat í lausu en ekki lífrænan.

Seljandi áskilur sér rétt til þess að afgreiða ekki pöntun í heild eða að hluta í eftirfarandi tilvikum:

(1) ef pöntuð vara og aðrar sambærilegar vörur reynast uppseldar; (2) ef talið er að villa sé í pöntun eða Snjallverslun, s.s. vegna misritunar eða hugbúnaðarvillu; (3) ef grunur leikur á að aðgangur kaupanda sé misnotaður eða hugbúnaður Snjallverslunar; (4) ef vörur eru innkallaðar af heildverslun, framleiðanda eða heilbrigðiseftirliti eða talið er að vörur kunni að ógna öryggi neytenda af öðrum ástæðum.

Ef seljandi breytir pöntun eða afgreiðir pöntun ekki í heild eða hluta samkvæmt framansögðu mun seljandi senda kaupanda tilkynningu um það og upplýsa í hverju breytingar felast, um ástæður breytinga og um hvaða úrræði kaupanda standa til boða eftir atvikum.

Kaupanda skal kynna sér gaumgæfilega lokauppgjör þegar það berst og ganga úr skugga um að það sé í samræmi við pöntun.

5. Upplýsingar um verð, vörur og birgðastöðu

Verð á vörum eru gefin upp í íslenskum krónum og með virðisaukaskatti. Verð geta breyst án fyrirvara. Í þeim viðskiptum sem stofnað er til í Snjallverslun gildir það verð sem var í gildi þegar pöntun var gerð og kemur fram á pöntunarstaðfestingu.

Heildarkostnaður kaupanda er tekinn fram áður en kaupandi staðfestir pöntun, þ.e. fjárhæð vörukaupa, þjónustugjald, kostnaður vegna sendingar, og virðisaukaskattur. Upplýsingar um heildarkostnað eru birtar með fyrirvara um breytingar sem kunna að vera gerðar á pöntun og fjallað er um í 4. gr. um pöntun og samningsgerð.

Upplýsingar um eiginleika, útlit og birgðastöðu vöru í Snjallverslun og útsendum póstum og auglýsingum eru veittar samkvæmt bestu vitund seljanda. Upplýsingar eru birtar með fyrirvara um birgðastöðu, bilanir, vírusa, prent-, birtingar- og innsláttarvillur í texta, verðum og myndum.

Vöruúrval getur verið mismunandi í Snjallverslunar og verslunum seljanda.

6. Um feril greiðslna

Í Snjallverslun er boðið upp á að inna greiðslu af hendi með skuldfærslu á debet og kreditkort eða öðrum greiðslumátum sem boðið er upp á hverju sinni.

Ef greitt er með greiðslukorti er tekin frá heimild fyrir heildarkostnaði kaupanda sbr. 4. gr. á greiðslukorti kaupanda þegar hann hefur staðfest pöntun. Ef kaupandi hefur hætt við kaup skv. 5. mgr. 4. gr. áður en samantekt pöntunar hefst í verslun eða vöruhúsi er bókuð heimilt á greiðslukorti kaupanda ógild.

Eftir að keyptar vörur hafa verið teknar saman og pöntun er tilbúin til afhendingar fer fram lokauppgjör viðskipta með skuldfærslu á greiðslukort kaupanda. Fjárhæð lokauppgjörs er aldrei hærri en frátekin heimild. Kaupanda er birt kvittun fyrir viðskiptunum við lokauppgjör.

Vörur eru afhentar eftir að skuldfærsla á greiðslukort hefur farið fram samkvæmt framansögðu.

Seljandi áskilur sér rétt til að bakfæra skuldfærða greiðslu, að frádregnum kostnaði skv. 7. gr., ef kaupandi hefur ekki sótt vörur innan 24 klst. frá því að seljandi sendi staðfestingu á að vörur væru tilbúnar til afhendingar.

Allar greiðslur með greiðslukortum eru framkvæmdar með öruggri greiðslugátt Borgunar. Seljandi ber ekki ábyrgð á töfum eða synjun á afhendingu neiti útgefandi greiðslukorts að heimila skuldfærslu og greiðslu til seljanda.

7. Afhending pöntunar og tilkynningar um seinkun

Eftir að skuldfærsla hefur farið fram og seljandi hefur tilkynnt kaupanda um lokauppgjör er mun seljandi afhenda kaupanda vöru á afhendingarstað eða senda hana til kaupanda á fyrir fram ákveðnum afhendingartíma. Þegar vara er send til kaupanda fær hann sendar upplýsingar um stöðu pöntunar og rekjanleika hennar ef unnt er.

Ef afhendingu seinkar eða fyrirséð er að sendingu seinki um meira en hálfri klukkustund frá fyrir fram ákveðnum afhendingartíma mun seljandi tilkynna kaupanda um það ásamt upplýsingum um hvenær pöntunin verður tilbúin til afhendingar.

Ef kaupandi sækir ekki vörur innan 24 klukkustunda frá því að seljandi sendi staðfestingu á að vörur væru tilbúnar til afhendingar áskilur seljandi sér rétt til að bakfæra skuldfærslu á greiðslukort kaupanda að frádregnu gjaldi vegna kostnaðar sem hlýst af samantekt pöntunar og er ákveðið í verðskrá seljanda.

Ef kaupandi er ekki tiltækur þegar afhending vörur á að fara fram með heimsendingu áskilur seljandi sér rétt til að bakfæra skuldfærslu á greiðslukort kaupanda að frádregnu gjaldi vegna kostnaðar sem hlýst af samantekt pöntunar og er ákveðið í verðskrá seljanda.

8. Yfirferð á vörum

Eftir að kaupandi hefur móttekið vörurnar skal hann, án ótilhlýðilegrar tafar, kanna hvort allar pantaðar vörur hafi verið afhentar og hvort þær séu ógallaðar og að ástand þeirra og eiginleikar sé í samræmi við upplýsingar seljanda. Þá skal kaupandi, án ótilhlýðilegrar tafar, lesa og kynna sér leiðbeiningar og/eða handbók sem fylgir vörum við afhendingu.

Ef kaupandi telur að vara sé gölluð skal hann tilkynna það til seljanda án ótilhlýðilegrar tafar.

9. Réttur kaupanda vegna galla eða við galla eða vöntun

Ef kaupandi telur að vara sé gölluð ber honum að tilkynna seljanda um það án ástæðulauss dráttar og með sannanlegum hætti. Sama gildir ef það skortir á að allar pantaðar og greiddar vörur hafi verið afhentar.

Um frest kaupanda til að tilkynna um galla og úrræði hans fer eftir ákvæðum laga um neytendakaup og eðli máls ef kaupandi er neytandi en að öðrum kosti samkvæmt lögum um lausafjárkaup.

Seljandi áskilur sér rétt til að sannreyna innan eðlilegra tímamarka hvort að varan sé gölluð.

10. Ábyrgð

Seljandi tekur ekki sérstaka ábyrgð á vörum í Snjallverslun nema slíkt sér sérstaklega tekið fram í upplýsingum um vörur. Ef ábyrgðaryfirlýsingar eru gefnar er þeim ætlað að veita kaupanda betri rétt en hann kann að eiga samkvæmt lögum um neytendakaup eða lausafjárkaup eftir atvikum.

11. Um heimila notkun gagna og upplýsinga í Snjallverslun

Upplýsingar og gögn í Snjallverslun Krónunnar eru eign Krónunnar nema annað sé tekið fram.

Einungis er heimilt að nota upplýsingar af vefsíðunni til persónulegra nota en ekki í viðskiptalegum tilgangi.

Óheimilt er, án skriflegs leyfis seljanda að afrita eða endurbirta þær upplýsingar og gögn sem finna má í Snjallverslun.

12. Aðgangur kaupanda að Snjallverslun

Kaupandi hefur heimild til að nota þjónustu Snjallverslunar í samræmi við þessa skilmála og aðrar aðgangstakmarkanir seljanda.

Óheimilt er að falsa nafn, kennitölu, heimilisfang eða greiðsluupplýsingar í Snjallverslun eða nota Snjallverslun með öðrum sviksamlegum hætti. Seljandi mun tilkynna öll slík tilfelli til lögreglu og afhenda þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru vegna slíks máls og sem lögregla kann að krefjast.

Seljandi áskilur sér rétt til að til að takmarka eða loka aðgangi kaupanda ef grunur er uppi um brot á skilmálum þessum eða annars konar sviksamlega notkun á Snjallverslun sem framkvæmd er í gegnum aðgang kaupanda.

13. Persónuvernd

Seljanda er annt um öryggi persónuupplýsinga kaupanda og fer öll vinnsla persónuupplýsinga fram í samræmi við lög nr. 90/2018 og persónuverndarstefnu Snjallverslunar sem er aðgengileg á vef Krónunnar og í Snjallverslun.

14. Ófyrirséðar orsakir (force majeure)

Hvorki seljandi né kaupandi eiga rétt til skaðabóta á hendur gagnaðila þegar vanefndir orsakast af óviðráðanlegum eða ófyrirséðum atvikum sem ekki eru til staðar við samningsgerð, svo sem vinnudeilum, styrjöldum, uppreisnum, náttúruhamförum, óveðri, aðgerðum stjórnvalda á sviði gjaldeyris- og viðskiptamála, breytingum stjórnvalda á lögum og reglugerðum, viðskiptabönnum, hafnbönnum, almennum samgönguhindrunum, orkuskorti og sambærilegum óviðráðanlegum atvikum.

15. Breytingar á skilmálum

Seljandi áskilur sér rétt til þess að breyta skilmálum þessum án fyrirvara. Við breytingar á skilmálunum verður uppfærð útgáfa þeirra birt á síðu Snjallverslunar og/eða með tilkynningu eða vef kronan.is, gildir hún þá um öll viðskipti sem stofnað er til eftir birtingu þeirra.

16. Úrlausn ágreiningsmála

Seljandi leggur áherslu á að leyst sé úr hvers kyns umkvörtunum kaupanda og hugsanlegum ágreiningsmálum aðila með samkomulagi og á sem einfaldastan og hagkvæmastan hátt fyrir báða aðila.

Takist ekki að ljúka ágreiningi með samkomulagi geta aðilar óskað eftir áliti kærunefndar vöru- og þjónustukaupa um réttindi sín og skyldur.

Sem síðasta úrræði skal ágreiningur borinn undir Héraðsdóm Reykjaness.

17. Gildistími

Skilmálar þessir gilda frá 27.01.2020

Krónu karfan

© 2024

-

Krónan

-

Kt. 711298 2239

-

Skrifstofa Krónunnar

-

Sími: 585 7000

-

Dalvegur 10-14

-

201 Kópavogur